Valná hromada Sportovní školy míčových her, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi

Výkonný výbor Sportovní školy míčových her, z. s. svolává jednání členské schůze, které se koná
dne 20. června 2019
ve Sportovní hale Rosnička, Horákova 7, 616 00 Brno
od 17:00 hodin (prezence od 16:50 hodin).

Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady.
2. Schválení pořadu členské schůze.
3. Zpráva Výkonného výboru.
4. Zpráva o hospodaření za rok 2018. Schválení účetních výkazů za rok 2018.
5. Diskuse.
6. Závěr.

Ing. David Neckář, v.r.
předseda výkonného výboru